• Deutsch
  • Français

Bësch-Pellets® - A2 (Industriepellets)

Bësch-Pellets® der Gütenorm EN 14961-2 (A2)

Produkt:
• Erläuterung: Zertifizierte Bësch-Pellets® der Gütenorm EN 14961-2 (A2) aus eigener Produktion
• Schüttgewicht: 600 kg/m³
• Wassergehalt: < 10%
• Aschegehalt: < 1,5 MA-%
• Min. Heizwert: 4,60 kWh/kg
• Verwendung: Pelletskessel, Pelletsöfen, Biomasse-Heizwerke

Kontakt & Bestellung: + 352 26 800 381